Rachunek może być otwarty jako:

 • rachunek indywidualny – rachunek prowadzony dla jednego posiadacza
 • rachunek wspólny – rachunek prowadzony dla kilku posiadaczy, zwanych współposiadaczami

 Rachunek może być otwarty i prowadzony dla:

 • klienta indywidualnego
 • SKO
 • lub PKZP

Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku odbywa się poprzez składanie zleceń płatniczych:

I. w formie bezgotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji:

 • polecenia przelewu
 • polecenia przelewu wewnętrznego
 • polecenia przelewu w walucie obcej
 • przy użyciu karty
 • zlecenia stałego
 • polecenia zapłaty

II. w formie gotówkowej – na podstawie złożonej dyspozycji:

 • wpłaty/wypłaty gotówki, po okazaniu dokumentu tożsamości
 • przy użyciu karty

Posiadacz rachunku może złożyć w placówce Banku prowadzącej rachunek dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, na zasadach i warunkach określonych w obowiązujących przepisach, zgodnie z którą zobowiąże Bank do dokonania – po jego śmierci – wypłaty z rachunku określonej kwoty pieniężnej wskazanej przez niego osobie lub wskazanym osobom.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe