_

KREDYT MIESZKANIOWY

 • korzystny okres spłaty
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku,
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę,
 • szybka decyzja kredytowa
 • prowizja przygotowawcza od przyznanego kredytu: 2,50 %

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Przykład reprezentatywny:

Całkowita kwota kredytu 254.000,00 zł, dla umowy z dnia 07.10.2021 r. na okres 280 miesięcy, ze zmiennym oprocentowaniem nominalnym 2,74% w stosunku rocznym. RRSO wynosi  3,68 %. Całkowita kwota do zapłaty wynosi  354.231,86 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 100.231,86 zł, na który składają się: odsetki od kredytu w wysokości 81.288,66 zł, prowizja przygotowawcza 2,5 % tj. 6.350,00 zł koszty prowadzenia rachunku ROR - 4.760,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (od ognia i innych zdarzeń losowych, założono składkę roczna w wysokości 314,00 zł*), łącznie 7.536,00 zł, za cały okres kredytowania dla nieruchomości o wartości 317.500,00 zł, koszt przelewu z rachunku kredytowego przy założeniu, że wypłata nastąpi jednorazowo 8,20 zł,  koszt ustanowienia i wygaśnięcia (zwolnienia) prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu –  oplata za wniosek o wpis hipoteki 57,00 zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 42,00 zł, weksel własny in blanco  42,00 zł, pełnomocnictwo do ROR  72,00 zł, opłata za wykreślenie wpisu hipoteki - 57,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych – 19,00 zł. Raty malejące: równe raty kapitałowe w okresie kredytowania i odsetki naliczane od kwoty zadłużenia. Pierwsza rata w wysokości 1.290,21 zł.

* Do wyliczenia składki przyjęto założenie ubezpieczenia oferowanego przez Generali T.U.S.A. z której oferty Kredytobiorca nie ma obowiązku korzystać. W przypadku ofert spoza Banku koszt ulegnie zmianie, co spowoduje zmianę RRSO. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dla konsumenta.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonywanego przez Bank Spółdzielczy w Wieleniu.


Kredyt mieszkaniowy

Przeznaczony na:
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  z rynku wtórnego
 • zakup własnościowego  spółdzielczego prawa do lokalu  mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej z rynku wtórnego lub pierwotnego
 • zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem / remontem
 • zakup/wykup nieruchomości od miasta gminy, spółdzielni mieszkaniowej
 • wykup mieszkań zakładowych
 • budowę/rozbudowę/dokończenie budowy/domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy
 • zakup działki budowlanej
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele  mieszkalne (strych, suszarnia)
 • zakup garażu/miejsca garażowego, postojowego – łącznie z wyżej wymienionym celem
 • remont lub modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • spłatę kredytu mieszkaniowego  w innym banku na wyżej wymienione cele
 • cel dowolny - łącznie  z jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania
Maksymalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 600.000,00 zł.

 

FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości. Środki, którymi dysponuje Fundusz, pochodzą z wpłat banków i są powiązane z ilością kredytów hipotecznych z zaległościami dłuższymi niż 90 dni.

Ustawa Prawna:

Rodzaje i kwota wsparcia udzielanego ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

 1. WSPARCIE:
 • wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 40 miesięcy
 • jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 3 tys. zł miesięcznie
 • polega na przekazywaniu bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego, kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytobiorcy
 • okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 40 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).
 1. POŻYCZKA na spłatę zadłużenia:

Jeżeli kredytobiorca sprzedał zakupioną na kredyt nieruchomość, ale z uzyskanej kwoty nie spłacił kredytu w całości, może wnioskować o pożyczkę na jego spłatę. Kredytobiorca może złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą jednak niż 120 tys. zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek banku, który udzielił kredytu.

Ważne: kredytodawca ma obowiązek dostarczyć umowę sprzedaży nieruchomości do banku, w którym ma kredyt, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

 1. PROMESA:

Kredytobiorca może zgłosić się do swojego banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, czyli promesę. Musi jednak wcześniej zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.

Kto może starać się o wsparcie, pożyczkę lub promesę?

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. a) w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego,
 2. b) kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 40 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe,
 3. c) miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwuipółkrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwuipółkrotność kwoty 776,00 zł, tj. 1.940,00 zł),
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwuipółkrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwuipółkrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.500,00 zł na osobę).

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 1. a) jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika,
 2. b) jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie*,
 3. c)jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia,
 4. d) za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,
 5. e) jeżeli w dniu złożenia wniosku kredytobiorca:
 • jest właścicielem innego mieszkania lub domu, lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiada takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • ma roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miałeś takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 39 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 40 miesięcy.

 

Zwrot wsparcia lub pożyczki

Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 200 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku spłaty 134 rat bez opóźnienia, pozostałą część przyznanego wsparcia/pożyczki umarza się.
Informacje o harmonogramie spłat, wysokości rat oraz o numerze rachunku, na który należy przekazywać spłacane wsparcie, przekażemy Ci co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanego wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

 

Obowiązki kredytobiorcy

Musisz niezwłocznie powiadomić bank, który udzielił Ci kredytu o:
1. sprzedaży przedmiotu kredytowania,
2. zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia tj., gdy wskaźnik RdD (stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy) nie przekracza 40 proc. - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki,
3. podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania,
4. utracie statusu bezrobotnego – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki,
5. zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia - w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki.

 

Załączniki

Wniosek o udzielnie wsparcia/pożyczki/promesy

Wniosek o zmianę warunków FWK

_